Психологични и психиатрични терапевтични подходи при онкологично болни

Когнитивно-поведенчески техники Според когнитивно-поведенческата терапия /КТП/ симптомите и оплакванията са последствие на когнитивни феномени, които обуславят произхода на симптоматиката, а соматичните промени се явяват впоследствие. Прави се анализ на когнициите и емоциите и тяхното взаимодействие и отношението му с наблюдаваното поведение. Когнициите представляват мисли, образи, идеи, представи, както и вътрешния глас на човека. Когнициите се ръководят от абсолютни изисквания като: трябва да, длъжен съм да, които водят до стрес и вътреличностни конфликти. Психичните разстройства произтичат от ирационални мисли , а терапията цели замяна на тези ирационални мисли с рационални, които да доведат до положителни промени в емоциите и поведението. Четири са основните парадигми в когнитивно-поведенческата перапия: класическо научаване, оперантно научаване, социално учене и когнитивно учене. Когнитивно-поведенческата терапия се основава на обяснителния модел А В C D E, като първите три са свързани с възникване на симптоматиката, а последните две с терапевтичното въздействие. A е активиращото събитие- ситуацияявление от външния или вътрешния свят на личността- мисъл, представа, фантазия, поведение, емоция. В е убеждението, което...
Read More

Психологическа работа при онкологично болни

Диагнозата тумор се преживява различно от всеки човек, но това преживяване винаги се свързва с дистрес, защото касае страничните последици и ефекти от болестта , преминаването през лечението, стадия и вида на заболяването. Дистресът съпътства целия период на болестта, като стресовите състояния се променят и се проявяват като панически атаки, ирационални страхове, проблеми в съня, страхови състояния тревожности, отрицание на диагнозата, нарушена концентрация и др. Може да персистира и да продължи след приключване на лечението. Както дистресът, така и депресивните състояния и психиатричните разстройства варират в зависимост главно от стадия на заболяването, пола и възрастта. За дистреса е характерно силното негативно емоционално преживяване от психологически, социален или духовен характер, което може да попречи на справянето с болестта, както и на живота на пациента като цяло. Дистресът е рисков фактор, повлияващ качеството на живот, може да доведе до трудно взимане на важни решения свързани с лечението или до невъзможност за взимане на такива, също така се стига до зачестяване на посещенията при...
Read More

Семейна терапия и терапия по двойки като подкрепа и рехабилитация в онкологията

Диагнозата тумор причинява стрес както у пациента, така и у партньора и другите членове на семейството и това се доказва от реакциите и на едните и на другите при срещата с диагнозата. Изпитваните емоции са идентични и те са шок, ужас, дистрес, тревожност, депресия, страх, несигурност, отричане и др.  Най- силни са емоциите по време на поставяне на диагнозата, при хоспитализацията, по време на операцията, както и продължават по време на цялото лечение. Важно е да не се нарушава комуникацията между партньорите по въпроси, свързани със заболяването. Добрата комуникация осигурава добра взаимна подкрепа и по-добро качество на живот, подобрява социалния живот, води до хармонични отношения между партньорите. Споделянето и обсъждането на чувствата и възникналите проблеми по време на лечението подобрява психологическото благосъстояние при онкологичните пациенти. Липсата на комуникация влошава общото състояние на двойката, отразява се и на целия процес на лечение и възстановяване. Негативните ефекти се изострят, когато моделите на комуникация при партньорите са различни /т.е. ограничено споделяне от страна...
Read More

Поддържаща психотерапия- ППТ

При констатиране на онкологично заболяване се провежда комплексно лечение с участието на различни специалисти, като освен медици участие вземат и психоонколози и социални работници. Добре е психосоциалните грижи да започнат от момента на поставяне на диагнозата, като при пациенти с авансирал тумор намира приложение и така наречената  поддържаща психотерапия, която цели да осигури емоционална подкрепа и да даде нужната опора на засегнатия от онкологично заболяване. Поддържащата психотерапия се осъществява  успуредно с фармакотерапия, с рехабилитация и социални програми. Особена нужда от ППТ имат несамостоятелни пациенти, също така зависими, гранични, психотични и невротични пациенти. Психосоциалния дистрес и негативните емоции свързани с него се посрещат и преработват строго индивидуално. При пациенти с емоционални разстройства се забелязва склонност към обективиране на здравословните проблеми чрез „създаване“ на фрустрационни пречки с цел оправдаване на негативните емоции. При анализ на състоянието се подхожда първо към идентификация и работа с първичната дезорганизация, а след това се работи с външните препятствия. Терапиите, които дават добър резултат са когнитивно-поведенческата, поведенческата, психообразователни терапии...
Read More